Home | Registreer | Verkooppunten | Sponsors | Agenda | Onze Club | Reglement | Mijn Eendjes
 
    Er zijn reeds 4.912 eendjes ingeschreven. Koop en registreer snel uw eendjes.

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘CANARD KOERSE’

Lions Club Ieper-Poperinge (LCIP)

 1. Iedere deelnemer aan Canard Koerse (ook eendjeswedstrijf of Duck Race genoemd) verklaart zich louter ingevolge zijn deelname akkoord met het wedstrijdreglement.
 2. Canard Koerse wordt georganiseerd door Lions Club Ieper-Poperinge (verder benoemd als LCIP), die ten einde de woonst kiest bij zijn voorzitter voor deze organisatie, Johan Lamoot, Poperingseweg 455, 8908 Vlamertinge-Ieper. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de Leie te Wervik op zondag 6 mei 2018 ter hoogte van zaal Oosthove en de brug die verbinding maakt met Wervicq-Sud (Frankrijk).
 3. De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag, doch de organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op een ander tijdstip of zelfs dag te laten plaatsvinden, afhankelijk van technische, organisatorische – en/of weersomstandigheden.
 4. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 eendje aankopen en registreren. Bij registratie moeten de persoonlijke gegevens van de deelnemer (voor- en achternaam, adres, mailadres en telefoonnr.) worden ingevuld.
 5. Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk mits geldige registratie via de website, uiterlijk op 6 mei 2018 om 14 uur. Daarna worden geen inschrijvingen meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
 6. De registratie gebeurt door persoonlijke online registratie via www.canardkoerse.be of lions-ieper.eendenrace.be, aan de hand van het kraslot dat hij ontving bij aankoop van het “steuneendje” via een bedekte registratie code;
 7. Na registratie wordt een nummer toegekend dat het eendje zal dragen op de wedstrijd. De deelnemer kan zijn registratie en het hem toegekend nummer van het wedstrijdeendje controleren via de website www.canardkoerse.be of op lions-ieper.eendenrace.be. Elke deelnemer ontvangt na zijn registratie automatisch een paswoord via het mailadres dat werd opgegeven bij de registratie.
 8. Het unieke nummer dat de deelnemer ontvangt, wordt gelinkt aan een uniek nummer op de onderkant van het eendje. De gerechtsdeurwaarder wordt in het bezit gesteld van de eendjeslijst die overeenkomt met de nummers toegekend aan de deelnemers.
 9. Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment dienbaar kan zijn om het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.
 10. De organisatie beslist hoe en waar de eindmeet zal worden gelegd. Dit wordt voor de wedstrijd ter plaatse vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder.
 11. De volgorde van aankomst van de eendjes bepaalt de volgorde van de winnaars van de prijzen. Het eerste eendje dat de eindmeet volledig overschrijdt wint de hoofdprijs, het tweede eendje wint de tweede prijs, enz…
  Wanneer identificatie van de deelnemer verbonden aan een eendje niet mogelijk is overeenkomstig art. 11, wordt het eerstvolgende eendje aangeduid om in diens plaats te komen en dit tot er evenveel deelnemers zijn geďdentificeerd als er prijzen uit te delen zijn. Om zeker te zijn dat voldoende deelnemers identificeerbaar zijn zullen de gegevens van de eerste vijftig eendjes in volgorde van aankomst worden genoteerd. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
 12. Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderskantoor Vancappel Christophe met standplaats Esplanade 7 te 8900 Ieper gebeuren. De gerechtsdeurwaarder zal van de eerste 50 eendjes de daaraan verbonden nummers vaststellen en acteren. De identiteit van de winnende deelnemers of hun telefoonnummer waarmee deze zich geregistreerde, zal op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder worden bekend gemaakt.
 13. De winnaars dienen zich op één van de volgende manieren kenbaar te maken bij de gerechtsdeurwaarder :
  • Ofwel door zich ter plaatse aan te bieden bij de gerechtsdeurwaarder, op het podium dat opgesteld zal zijn in de omgeving van de aankomst van het evenement.
  • Ofwel door zich aan te bieden ten kantore van de gerechtsdeurwaarder, op het adres Esplanade 7 te 8900 Ieper tot uiterlijk 6 juni 2018 om 16 uur.
  Zo de deelnemer zich tegen het voormelde tijdstip van 6 juni 2018 niet kenbaar heeft gemaakt op de wijze zoals hoger omschreven komt hij niet langer in aanmerking voor een prijs en wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende in de rij.
 14. De winnaar dient steeds zijn geregistreerde gegevens en zijn identiteitskaart te kunnen voorleggen aan de gerechtsdeurwaarder, teneinde hem toe te laten de nodige vaststellingen te doen.
 15. De organisator stelt de winnaars, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, in kennis van hun prijs.
 16. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens.
 17. De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 6 mei 2018. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.
 18. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.
 19. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder.
 20. De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie.
 21. De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.
 22. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 23. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.
 24. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.
 25. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of de rivier bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.
 26. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.
 27. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging en afhaling van de te winnen prijs in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 28. Het prijzenpakket van de Canard Koerse is als volgt samengesteld :
  1ste prijs : Reischeque 3000€
  2de prijs :  E-bike
  3de prijs : E-bike
  4de prijs : Stadfiets
  5de prijs : I-pad 32 GB wifi
  6de prijs : I-phone SE 64 GB
  7de prijs : Design vuurkorf Copain
  8ste t.e.m. 34ste prijs : Diverse aankoopbons & natura-prijzen      
 29. De gewonnen prijs kan niet omgezet worden naar geldende valuta. Eventuele gebreken aan de te uitgedeelde prijzen valllen nooit onder de verantwoordelijkheid van de organisatie en vallen desgevallend onder vrijwaringsplicht van de leveranciers die de prijzen ter beschikking stelden.
 30. De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb. een vennootschap, dan draagt deze hiervan alle, o.a. fiscale en financiële, gevolgen. De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde.
 31. Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan LCIP. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.
 32. Voor alle betwistingen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling IEPER, territoriaal bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.